ลงมือทำ ให้ยั่งยืน

จุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆ มากมายเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแค่ความคิด หลายคนยังมีเหตุผล และรีรอที่จะทำ หรือลงมือทำ แบบครึ่งๆ กลางๆ มันอาจจะไม่ง่ายที่จะ “ลงมือทำ” แต่เราเชื่อมั่นใน “พลังของการทำ” ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของความสำเร็จ หรือจากการทำของใครเพียงคนใดคนหนึ่ง เพราะเมื่อทุกคนลงมือทำให้สุดฝีมือ เราพร้อมที่จะสร้างคุณค่าร่วมกัน

ด้วยแนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน “เซ็นทรัล ทำ” ขออาสาทำและ ชวนทุกคนลงมือทำ เพื่อวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ เพื่อคนข้างๆ เพื่อคนข้างหลัง ให้เป็นวงจรชีวิตของการ ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ

Better Life

ทำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

สุขภาพที่ดีและโอกาสทางการศึกษา เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างคน สร้างชาติให้มั่นคง รวมไปถึงการลดความเหลื่อมล้ำของทุกคนในสังคม โดยเฉพาะคนพิการให้สามารถดำรงชีพได้อย่างปกติสุข
Better Life

Better Work

ทำเพื่ออาชีพที่มั่นคง

ส่งเสริมให้ทุกคน มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงโดยเฉพาะเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย แบ่งปัน ทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับชุมชนรวมทั้งรับซื้อผลผลิตเพื่อมาจำหน่าย และสนับสนุนช่องทางการตลาด
Better Work

Better World

ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ทุกคนจึงควรร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนโลกสีเขียวอย่างยั่งยืน
Better World

Better Society

ทำเพื่อสังคมที่ดี

การได้อยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี คืออีกหนึ่งเป้าหมายของการพัฒนามุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการรักษาวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน
Better Society

โครงการที่โดดเด่น

เซ็นทรัล ทำ ในปี 2564

พัฒนาพื้นที่
ชุมชน

44

จังหวัด

การสร้างรายได้
ของชุมชน

1,500

ล้านบาท

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไทย กว่า

500,000

คน

สนับสนุน
มากกว่า

100,000

ครัวเรือน

ฟื้นฟู
พื้นที่สีเขียว

2,000

ไร่

ลดปริมาณขยะอาหาร
สู่หลุมฝังกลบมากกว่า

1,600

ตัน