ด้านหลักของการพัฒนา

People

การศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน

PLANET

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

PEACE & PARTNERSHIPS

ความสงบสุข ศิลปวัฒนธรรม และความร่วมมือ

"เซ็นทรัล ทำ" เน้นเรื่องการแบ่งปันความรู้ทางการค้ากับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อีกทั้งการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้า การส่งเสริมอาชีพในชุมชน การสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SME ที่เป็นหลักในการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตทัน ตลาดโลกและก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง