เรื่องราว

จุดเริ่มต้น

จุดเริ่มต้น

กลุ่มเซ็นทรัลดำเนินธุรกิจค้าปลีกควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจในเชิงคุณภาพ ที่ตรงกับความต้องการของสังคม โดยหวังและตั้งใจที่จะให้สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยกระดับการดำเนินงานพัฒนาแนวคิดจาก CSR สู่ CSV (Creating Shared Value) ด้วยการสร้างคุณค่าร่วมในเชิงคุณภาพให้กับธุรกิจและสังคม

โดยดำเนินงานที่สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ UNSDGs ภายใต้แนวคิด 4 ด้านหลัก

  1. การศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีของคน
  2. การพัฒนาสินค้าชุมชน
  3. คุณภาพสิ่งแวดล้อม
  4. ความสงบสุข ศิลปวัฒนธรรม และความร่วมมือ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

จากคำกล่าวของ คุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มเซ็นทรัล

“ ความสำเร็จของเราเติบโตขึ้นจากความตั้งใจแน่วแน่ ที่จะนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่ความทันสมัย เราจึงยึดมั่นพันธสัญญาที่จะมีส่วนร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวไทยทุกคน ”

กลุ่มเซ็นทรัล ยึดมั่นในกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมคำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการปฎิสัมพันธ์กับทั้งพนักงานในองค์กรและภาคสังคม ภายใต้พันธกิจ คือ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานและสังคมอย่างยั่งยืน

ความเชื่อและคุณค่า

ความเชื่อและคุณค่า

ด้วยความเชื่อที่ว่า การเติบโตทางธุรกิจย่อมจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและชุมชน เพื่อนำพาสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับอารยประเทศได้ ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล จึงให้ความสำคัญกับมิติทางด้านคนเป็นหลัก เราคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานและการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เราเป็นองค์กรที่เป็นรักของชุมชน

มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์

มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ (TIANG CHIRATHIVAT FOUNDATION) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2527 โดยคุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่บิดา คุณเตียง จิราธิวัฒน์ ผู้บุกเบิกธุรกิจขายปลีกภายใต้ชื่อ “ห้างเซ็นทรัล” และเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ฯ ดังนี้

  1. เพื่อช่วยเหลือให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนที่ยากจน รวมทั้งฝึกฝนวิชาชีพและอบรมการฝีมือ เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้
  2. เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุขให้เด็กและเยาวชนมีพลานามัยสมบูรณ์
  3. เพื่อส่งเสริมศาสนาและศีลธรรมอันดีของประชาชน
  4. เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น
  5. เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  6. เพื่อร่วมมือกับทางราชการ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์