ABOUT
GOOD GOODS

สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนาคุณภาพและออกแบบให้มีความร่วมสมัย สู่ผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยสไตล์สากลด้วยความปรารถนาที่จะสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และสนับสนุนชุมชนไทยให้มีความสุขอย่างยั่งยืน กำไรทั้งหมดนำไปพัฒนาชุมชนเพื่อรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

“Good Design for Good Deeds”

BRAND VALUE

ไม่ใช่แค่สินค้าแต่เป็นดั่งความปราถนาดีที่มอบสู่สังคม

Good Goods Good Goods
Good Goods พัฒนาสินค้าร่วมกับชุมชนหัตถกรรมที่มีสินค้าอันโดดเด่น โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบ, การปรับปรุงสินค้า และ การต่อยอดทางธุรกิจที่จะนําพาชุมชนให้พัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน
Thai Pride Thai Pride
Thai Pride ความเป็นไทยในภาษาสากล สื่อสารความเป็นไทยผ่านภาษาดีไซน์ Good Goods มุ่งหวังที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมอันดี ของไทยให้ชาวต่างชาติได้ชื่นชม ผ่านสไตล์มินิมอลที่เป็นกลาง เข้าใจง่ายสินค้าของ Good Goods จึงสามารถนําไปปรับใช้เข้ากับวัฒนธรรมอื่นๆได้อย่างลงตัว
Force Distribution Force Distribution
Force of Distribution เข้าถึงง่ายผ่านการกระจายสินค้าที่เข้มแข็ง เพราะ Good Goods คือแบรนด์สินค้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล สินค้าของ Good Goods จึงสามารถกระจายออกไปในวงกว้าง ผ่านช่องทางต่างๆ ของกลุ่มเซ็นทรัล