มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์
(TIANG CHIRATHIVAT FOUNDATION)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2527 โดยคุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่บิดา คุณเตียง จิราธิวัฒน์ผู้บุกเบิกธุรกิจขายปลีกภายใต้ชื่อ “ห้างเซ็นทรัล” และเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ดังนี้

เพื่อช่วยเหลือให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

ในชุมชนที่ยากจนรวมทั้งฝึกฝนวิชาชีพและอบรมการฝีมือเพื่อให้เป็น พลเมืองดีมีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงตน และครอบครัวได้

เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข

ให้เด็กและเยาวชนมีพลานามัยสมบูรณ์

เพื่อส่งเสริมศาสนา

และศีลธรรมอันดีของประเทศ

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

ผู้ประสบสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น

เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ

เพื่อสาธารณประโยชน์

เพื่อร่วมมือกับทางราชการ

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์​

มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2535 เพื่อขับเคลื่อน และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยใช้กรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้แนวทาง 4 ประการ ได้แก่

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change),

2.การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency),

3.การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Waste Management) และ
4.การบริหารห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management)
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2561 ทางกลุ่มเซ็นทรัลได้ประกาศเจตนารมณ์ในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนการสร้างโลกสีเขียวภายใต้แคมเปญ การสร้างโลกสีเขียว ภายใต้แคมเปญ "CENTRAL Group Love the Earth" ซึ่งมีแนวทางในการขับเคลื่อนผ่าน 3 โครงการหลัก

1. โครงการ
Journey to Zero

การตั้งเป้าหมายลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินธุรกิจภายในเครือให้เป็นศูนย์ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ Plastic Reduction (ลดการใช้พลาสติก), Waste Segregation (การจัดการคัดแยกขยะ), Food Waste (ลดการสร้างขยะอาหาร)

2. โครงการ
Central Green

เน้นการปรับภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์การค้าด้วยการพัฒนาสวนสาธารณะ, พัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบ, บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ บำบัดน้ำเสีย และดูแลรักษาคูคลอง

3. โครงการ
Forest Restoration

ให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูผืนป่า