สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนาคุณภาพและออกแบบให้มีความร่วมสมัย สู่ผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยสไตล์สากลด้วยความปรารถนาที่จะสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และสนับสนุนชุมชนไทยให้มีความสุขอย่างยั่งยืน กำไรทั้งหมดนำไปพัฒนาชุมชนเพื่อรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

Our Values

GOOD GOODS

พัฒนาสินค้าร่วมกับชุมชนหัตถกรรมที่มีสินค้าอันโดดเด่น โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบ, การปรับปรุงสินค้า และ การต่อยอดทางธุรกิจที่จะนําพาชุมชนให้พัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน

GOOD DESIGN FOR THAI PRIDE

ความเป็นไทยในภาษาสากล สื่อสารความเป็นไทยผ่านภาษาดีไซน์ มุ่งหวังที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีของไทยให้ชาวต่างชาติได้ชื่นชม ผ่านสไตล์มินิมอลที่เป็นกลาง เข้าใจง่าย สินค้าของ Good Goods จึงสามารถนําไปปรับใช้เข้ากับวัฒนธรรมอื่นๆได้อย่างลงตัว

GOOD DEEDS FOR COMMUNITIES

Good Goods ภายใต้ วิสาหกิจเพื่อสังคมเซ็นทรัล ทำ ของกลุ่มเซ็นทรัล ปรารถนาที่จะสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและสนับสนุนชุมชนไทยให้มีความสุข โดยรายได้จากการจำหน่ายสินค้าจะถูกนำกลับไปพัฒนาชุมชนต่อไป

Good Goods
GIFT CATALOGUE

มอบของขวัญแทนใจให้ผู้รับ มอบความสุขกับสู่สังคม

ดูเพิ่มเติม

Good Design for Good Deeds

สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น รายได้กลับคืนสู่ชุมชน

About good goods