พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ต่อยอดสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน

เซ็นทรัล ทํา ดําเนินงานโดยมุ่งเน้นในการลดความเหลื่อมลํ้า ให้โอกาสทุกคนในสังคม พัฒนาด้านการศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้มั่นคง แบ่งปันความรู้ ทักษะต่าง ๆ สนับสนุนช่องทางการขายและสื่อสารทางการตลาด พร้อมการรักษา และดูแลสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่โลกสีเขียว ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน

เป้าหมายในปี 2566

สร้างรายได้ให้กับชุมชน ให้ได้ 1,800 ล้านบาท ต่อปี
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่า 6,500 ไร่
Net Zero ภายในปี 2050

ผลการดำเนินงาน ในปี 2565

ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา

แห่ง

ผลิตกระแสไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์

เมกะวัตต์-ชั่วโมง

ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

สถานี

ลดการสูญเสียอาหารและ ขยะอาหารกว่า

ตัน

ลดขยะจากการรีไซเคิลและ การนำมาใช้ประโยชน์กว่า

ตัน

บรรจุภัณฑ์ร้อยละ

ของแบรนด์สินค้าในกลุ่มเซ็นทรัล (กลุ่มอาหาร) เป็นวัสดุรีไซเคิล

เพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่า

ไร่

สร้างงานและสนับสนุน อาชีพให้คนพิการ

คน

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกว่า

ล้านบาท

สนับสนุนชุมชนกว่า

ครัวเรือน