ทำทุกวัน ทำขยะให้หมดไป

โครงการ Journey to Zero การลดใช้พลาสติก

รู้หรือไม่ว่า ในแต่ละปีประเทศไทยสร้างขยะพลาสติกเป็นจำนวนกว่า 2 ล้านตัน ไม่เพียงเท่านั้นกรุงเทพฯ ยังติดอันดับ1 ของจังหวัดในประเทศไทยที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม จากขยะที่ถูกทิ้งลงไปในแหล่งน้ำอีกด้วย นอกจากนี้ในปี 2563 พบว่ามีปริมาณขยะพลาสติกเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประมาณ 6,300 ตัน/วัน (เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 15) ทั้งกล่องพลาสติกใส่อาหารสำเร็จรูป ช้อนส้อม แก้ว หลอด และถุงพลาสติกใส่อาหารจากการที่ผู้คนไม่สามารถนั่งรับประทานอาหารที่ร้านอาหารได้ตามปกติ

เซ็นทรัล ทำ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

และมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอกองค์กร ผ่านโครงการ Journey to Zero ที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และวัดผลได้จริงอย่างต่อเนื่องในเรื่องการลดปริมาณขยะพลาสติก

โดยที่ผ่านมามีการดำเนินโครงการ “Central Love the Earth” และ “Everyday Say No To Plastic Bags” ตั้งแต่ปี 2551 โดยประกาศนโยบายลดและงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า และร้านค้าในกลุ่มเซ็นทรัล

ผลการดำเนินการลดใช้พลาสติก (Plastic Reduction) ในปี 2561 บริษัทได้ริเริ่มโครงการ“ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก”

Say No to Plastic Bags โดยทุกกลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

ซึ่งเป็นการช่วยลดการเกิดขยะจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในปี 2563 ได้ถึง 236 ล้านใบ

จากความพยายามลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก มาอย่างต่อเนื่องกว่า 11 ปี ที่เรา “ทำทุกวัน” ถือเป็นความพยายามที่สำคัญ ที่เราภูมิใจ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการ “ทำขยะพลาสติกให้หมดไป”

เซ็นทรัล ทำ เชื่อมั่นว่าการรักษ์โลกที่ยั่งยืน เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา พนักงานของเรา ลูกค้าของเรา เพื่อประโยชน์สู่ชุมชนโดยรอบ และขยายวงกว้างไปสู่ในระดับประเทศในที่สุด เพื่อส่งต่อโลกที่เรารักให้กับคนรุ่นหลังต่อไป