ทำกิน ทำกับมือ ทำผืนดิน เป็นทางเลือกใหม่

โครงการวิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา จ.เชียงใหม่

ปัญหาเรื้อรังเรื่องการขายที่ดินทำกินในชุมชนแม่ทา จ. เชียงใหม่ มาจากปัญหาหนี้สินเกษตรกร ทำให้พื้นที่การเกษตรเหล่านี้ถูกแปลงสภาพไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ส่งผลให้พื้นที่ในการผลิตอาหารลดลงซึ่งเป็นอีกวิกฤตที่ต้องการคนลงมือ “ทำ” และแก้ไขอย่างจริงจัง

เมื่อกลุ่มคนรุ่นใหม่ตั้งเป้ากลับมาพัฒนาชุมชนบ้านเกิดและหวังจะสร้างที่ “ทำกิน” ให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่นยืน จึงรวมตัวกันเพื่อจัดการเรื่องที่ดินสำหรับ “ทำ” การเกษตรสมัยใหม่

โดยสนใจที่จะ “ทำกับมือ” เรื่องเกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมไปจนถึงการบริหาร

จัดการผลผลิตและเปิดชุมชนให้กลายเป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้การ “ทำ” เกษตรอินทรีย์ และวิถีชีวิตยั่งยืนของเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่แห่งแม่ทา

มันคือการลดความแออัดในเมือง กระจายความเจริญ และ “ทำผืนดิน เป็นทางเลือกใหม่” ให้กับชีวิต

การสร้างเส้นทางอาหารปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงเกิดขึ้นจากการสนับสนุนของเซ็นทรัล ทำ ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดิน และอีกหลายหน่วยงานเพื่อส่งเสริม “โครงการพื้นที่วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา“ ให้เป็นต้นแบบของการ “ทำ” เกษตรสมัยใหม่อย่างยั่งยืน

บนเส้นทางของผักปลอดสารพิษจากชุมชนแม่ทา จ.เชียงใหม่ เซ็นทรัล ทำ ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณโครงการพื้นที่วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา, สนับสนุนการก่อสร้างอาคารอบรม และห้องคัดแยกเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ และสนับสนุนการปรับปรุงอาคารคัดบรรจุผักและติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้กับสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา

ความยั่งยืนจะยืนยาวขึ้นผ่านการ “ทำ” อย่างผสมผสานกับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่

กลุ่มเซ็นทรัล จึงรับซื้อผลผลิตและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ที่ จริงใจฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต จ. เชียงใหม่ และ ท็อปส์ ทั้ง 7 สาขา ใน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และ จ.ลำปาง เพื่อช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นด้วย พร้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นให้คงอยู่ โดยการสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ “ช่วงชีวิต วิถียั่งยืน” เพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้อย่างครบวงจร

นอกจากรายได้ที่มั่นคงขึ้นแล้วเราตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองและจุนเจือครอบครัวได้