Better Bottle

BETTER BOTTLE

เปลี่ยนขวดพลาสติกให้เป็น

ผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว

โครงการ ขวดเปล่าไม่สูญเปล่า #3ผ่านตู้ BETTER BOTTLE

อีกหนึ่งโครงการดี ๆ ภายใต้โครงการ Journey to Zero ของกลุ่มเซ็นทรัล ที่ตระหนักถึงปัญหาของขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต้องการที่จะช่วยลดขยะให้เป็นศูนย์

โดยโครงการขวดเปล่าไม่สูญเปล่า

ตั้งใจที่ปลูกจิตสำนึกในการแยกขยะและมุ่งเน้นที่จะลดขยะปริมาณมหาศาลจากขวดน้ำ พลาสติก ผ่าน ตู้รับบริจาคขวดน้ำพลาสติก PET ที่มีความทันสมัย BETTER BOTTLE ประกอบด้วยฟังก์ชันการสะสมแต้ม และแลกของรางวัลได้ โดยที่ผ่านมาเซ็นทรัล ทำ ได้มีการนำขวดพลาสติกจากโครงการขวดเปล่าไม่สูญเปล่าไปรีไซเคิล เพิ่มมูลค่า จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อไปช่วยเหลือสังคม

อาทิ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขวดพลาสติกทีก็ได้ถูกรวบรวม ณ จุดรับบริจาค และนำไปรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ มากไปกว่านั้น ขวดพลาสติกยังได้ถูกนำไปผลิตเป็นผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว ส่งต่อให้แก่ผู้ประสบภัยจากภัยหนาวพื้นที่ทุรกันดารอีกด้วย ในปี 2566 ขวดพลาสติกได้ถูกนำไปรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว ส่งต่อให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ พื้นที่ทุรกันดาร อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ติดตามรายละเอียดและสิทธิพิเศษของโครงการขวดเปล่าไม่สูญเปล่า, ตู้ BETTER BOTTLE ได้ที่: www.facebook.com/CentralTham