โรงเรียนบ้านตากแดด

ข้าวไร่ดอกข่า เป็นข้าวเมล็ดยาว สีของเมล็ดมีสีน้ำตาลแดงอมม่วง หุงขึ้นหม้อ เมื่อสุกแล้วจะมีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย ข้าวไม่แข็ง และอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ อีกหนึ่งข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทย ของดี ของจังหวัด พังงา ที่ได้ขึ้นทะเบียนสินค้า GI

ปลูกโดยวิธี น่ำไร่ ซึ่งเป็นวิธีการปลูกข้าวแบบดั้งเดิมโดยใช้ไม้ไผ่กระทุ้งดินให้เป็นหลุมและหยอดเมล็ดข้าวตามลงไป และปัจจุบันได้มีการใช้เนื้อที่ว่างเปล่าจำนวน 3 ไร่ภายในโรงเรียน เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวไร่ดอกข่า

โดยส่งเสริมให้โรงเรียนบ้านตากแดดเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าวไร่ดอก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและผู้ที่สนใจ ซึ่งต่อมาได้ขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชนรอบข้าง โดยมีการรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่ดอกข่า ตำบลตากแดด เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยทีมพัฒนาสินค้าชุมชนกลุ่มเซ็นทรัล จะมีการสนับสนุนด้านการจัดทำห้องสำหรับบรรจุข้าวไร่ดอกข่าเพื่อจำหน่าย พร้อมเครื่องซีลสุญญากาศ ให้คำปรึกษาด้านการตลาด การพัฒนาสินค้า และการแปรรูป เพื่อให้ได้มาตรฐานและพร้อมที่จะจำหน่ายในช่องทางที่มีเพิ่มมากขึ้นต่อไป

นอกจาก การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแล้ว ยังเป็นหนึ่งในโรงเรียนจากโครงการห้องเรียนอนุบาลต้นแบบ “เซ็นทรัล ทำ” โดยกลุ่มเซ็นทรัลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และต้องการพัฒนาอาคารเรียนอนุบาลให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับเด็กระดับปฐมวัยให้ได้มีการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้มีการติดตั้งโต๊ะ เก้าอี้ และพื้นห้องเรียนจากวัสดุที่ปลอดภัย เพื่อยกระดับด้านความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้กลุ่มเซ็นทรัลยังมีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การศึกษา และปรับปรุงอาคารห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และสถานที่มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ปรับปรุงห้องสมุด “เซ็นทรัล ทำ” เพิ่มความสะดวกสบายในการนั่งพักใช้เวลาว่างในการค้นคว้าอ่านหนังสือนอกตำรา เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง เพื่อใช้ประกอบการเรียน ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้เด็กๆ ได้เล่นอย่างปลอดภัย รวมไปถึงอุปกรณ์กีฬาต่างๆ และสถานีคัดแยกขยะ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยปลูกฝังจิตสำนึก และส่งเสริมการลงมือทำของนักเรียนในด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น จนทำให้ชุมชนเล็งเห็นถึงศักยภาพ และได้พัฒนาจากโรงเรียนที่มีนักเรียนเพียง 20 คนในอดีต จนปัจจุบันได้มีนักเรียนเข้าศึกษาเป็นจำนวนถึง 89 คน อีกด้วย

เซ็นทรัลอยากให้ ทุกคน มีคุณภาพชิวิตที่ดี

เซ็นทรัลไม่ได้แค่อยาก เซ็นทรัล ทำ เราจึงมุ่งมั่นทำด้วยใจและขอเชิญทุกคนมาร่วมลงมือทำด้วยกัน