โครงการวิถีชีวิตยั่งยืน แม่ทา

เซ็นทรัล ทำ ร่วมกับ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation) และหน่วยงานมากมายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านต่าง ๆ

ดำเนิน โครงการพื้นที่วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา

เป็นโครงการต้นแบบ ที่มุ่งหวังให้สมาชิกคนรุ่นใหม่รวมกลุ่มกันจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ด้านต่าง ๆ

ปี 2560 โครงการเซ็นทรัล ทำ ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

นอกจากเป็นแหล่งเพราะปลูกผลผลิตอินทรีย์ที่มีคุณภาพจากต้นทางแล้ว กลุ่มเซ็นทรัลยังเข้าไปทำงานร่วมกับชุมชน แลกเปลี่ยนความรู้ จนก่อให้เกิดโครงการและความร่วมมือต่างๆมากมาย เช่น การพัฒนาผลผลิต การรับซื้อ การสร้างแบรนด์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนให้การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารอบรมและห้องคัดแยกเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ และสนับสนุนการปรับปรุงอาคารคัดบรรจุผักให้เป็นไปตามมาตรฐาน อ.ย.และติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร และจัดซื้อรถขนส่งห้องเย็นให้กับชุมชน

เซ็นทรัล ทำ ยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนโครงการพื้นที่ข่วงชีวิต วิถียั่งยืน (Sustainable Living Mae Tha) ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดิน เพื่อให้เป็นโครงการต้นแบบ บนพื้นที่จำนวน 9 ไร่ ที่สมาชิกคนรุ่นใหม่รวมกลุ่มกันจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆรวมถึงร้านเบเกอรี่ที่ใช้วัตถุดิบจากในชุมชนเพื่อให้ทุกคนเห็นประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้จะเป็นเหมือนจุดเชื่อมโยงระหว่างคนเมืองและคนท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เห็นคุณค่าของสิ่งที่มี ทั้งพื้นที่ทำกิน วัฒนธรรม และความเชี่ยวชาญที่คนชุมชนมี เพื่อส่งต่อความยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มของเกษตรรุ่นใหม่อีก 20 ราย ภายใต้ชื่อ ‘วิสาหกิจชุมชนแม่ทา ออร์แกนิค’ เพื่อรองรับกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับการทำเกษตรแบบยั่งยืนในปัจจุบันรวมถึงแนวทางด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชน การจัดทำที่พักโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นการขยายผลจากการดำเนินธุรกิจของ สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด ที่มีสมาชิกประมาณ 80 ราย และมีการสร้างเครือข่ายสมาชิกเพิ่มเติม 10% ต่อปี สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ เพื่อผลิตแหล่งอาหารที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนกลับคืนสู่สังคม ช่วยลดต้นทุนระยะยาว และเกษตรกรมีสุขภาพแข็งแรง โดยเน้นพืชผักพื้นเมือง และผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป ส่งขายที่ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และตลาดจริงใจ มาร์เก็ต เชียงใหม่ สร้างรายได้ให้ชุมชนในปี 2565 มากกว่า 5 ล้านบาท

เซ็นทรัล ทำ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการด้านการเกษตรอินทรีย์ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าร่วม (Value Creation) ผ่านการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆและให้การสนับสนุน ดังต่อไปนี้

สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด

  1. รับซื้อผลผลิตและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ที่ จริงใจ Farmers’ Market, Tops Green Chiang Mai, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้าน good goods
  2. สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูป เช่น ซอสมะเขือเทศออร์แกนิค, มันญี่ปุ่นอบกรอบ ผงมันม่วง
  3. สนับสนุนรถห้องเย็นสำหรับการขนส่งสินค้า
  4. สนับสนุนการปรับปรุงอาคารคัดบรรจุผักให้เป็นไปตามมาตรฐาน อย.
  5. สนับสนุนโรงเรือนเพาะปลูก

โครงการข่วงชีวิต วิถียั่งยืน (Sustainable Living Mae Tha)

  1. สนับสนุนงบประมาณการจัดสรรพื้นที่โครงการข่วงชีวิต วิถียั่งยืน (Sustainable Living Mae Tha)
  2. สนับสนุนการก่อสร้างอาคารอบรม
  3. ห้องคัดแยกเมล็ดพันธุ์อินทรีย์และเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์
  4. สนับสนุนอาคารที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว (Home Stay)
  5. ปรับปรุงภูมิทัศน์
  6. จัดทำเส้นทางท่องเที่ยว
  7. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว

เซ็นทรัล ทำ ได้พัฒนาศักยภาพในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์ เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างคนเมืองและคนท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เห็นคุณค่าของสิ่งที่มี ทั้งพื้นที่ทำกิน วัฒนธรรม และความเชี่ยวชาญที่คนชุมชนมี เพื่อส่งต่อความยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์และวิถีชีวิตยั่งยืน ทำการก่อสร้างที่พักโฮมสเตย์ภายในพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 4 หลังเพื่อขยายศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวและเกษตรกรเพื่อเข้ามาใช้ชีวิตใกล้ชิดกับชุมชนได้