ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอนาหมื่นศรี

“ผ้าทอนาหมื่นศรี” ผ้าทอพื้นเมืองแห่งตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ตำนานผ้าที่ยังมีชีวิตกับประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี

เรียนรู้เรื่องราวมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณค่าที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ ผ้าทอที่เซ็นทรัล ทำ ร่วมกับชุมชนชาวนาหมื่นศรี ปรับปรุงโรงทอผ้าเดิมให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “สืบโยด สาวย่าน”

สืบสาวเรื่องราวผ้าทอ สานต่อความตั้งใจที่จะสืบสานวัฒนธรรม ส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่คนรุ่นหลัง โดยรวบรวมลายผ้าและผ้าทอโบราณ และมีมัคคุเทศก์น้อยจากชุมชนที่ผ่านการอบรมคอยให้ความรู้

ภายหลังยกระดับให้เป็นโครงการศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย มีสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ครบครัน และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวชวนแวะประจำจังหวัดตรัง โดยภายในโครงการประกอบไปด้วยโรงทอผ้า พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี และร้านค้าจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ

มาชื่นชมความงามของลายผ้าโบราณพร้อมเรียนรู้ความเป็นไปที่ย่อส่วนไว้ที่นี่หรือหากมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่จ. ตรัง อย่าลืมแวะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ “นาหมื่นศรี”

โดยเซ็นทรัล ทำ มุ่งสืบสานวัฒนธรรม พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมที่ ‘นาหมื่นศรี’ จังหวัดตรัง ซึ่งมีความโดดเด่น ทั้งทางด้านวัฒนธรรมและความงดงามทางธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่กลุ่มเซ็นทรัลให้การสนับสนุนก่อสร้าง ‘พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี’ เพื่อรวบรวมผ้าทอมือโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 200 ปี พร้อมทั้งสืบสานลายอัตลักษณ์โบราณ

ปี 2557 กลุ่มเซ็นทรัลเข้าไปช่วยรวมกลุ่มช่างทอ จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จ. ตรัง รวบรวมลายผ้าโบราณ และเปิดร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ จากนั้นได้ปรับปรุงชั้น 2 ของโรงทอผ้าเดิม (อาคารไม้) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี

ปี 2561 ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรีเดิมอีกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านให้เป็นโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง

ปี 2562 อบรมการเป็นมัคคุเทศก์ในพิพิธภัณฑ์ ให้แก่ ลูกหลานชาวนาหมื่นศรี จ. ตรัง และ นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ รวมทั้ง จัดทำเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน โดยจัดทำแผ่นพับแผนที่เส้นทางจักรยานท่องเที่ยวภายในตำบลนาหมื่นศรี และป้ายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน พร้อมจัดจักรยานให้เช่าบริการแก่นักท่องเที่ยว

ปี 2563 กลุ่มเซ็นทรัล ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาเส้นใยผ้าให้แก่วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี อาทิ ผ้าทอนาโน ใยผ้าจากกล้วย เป็นต้น - อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรีและร้านค้าวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรีก่อสร้างแล้วเสร็จ

ปี 2564 กลุ่มเซ็นทรัล อบรมเรื่องการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยว ร่วมออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนนาหมื่นศรี collection ใหม่ เพื่อจัดจำหน่าย ภายใต้แบรนด์ good goods ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้แก่ เสื้อ กางเกง และ ผ้าคลุมไหล่

พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่หลากหลายหน่วยงานได้มาเยี่ยมชม เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ปี 2565 พิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรีอย่างเป็นทางการ โดยท่าน ชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธี

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตร ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และ พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี จ. ตรัง

ในปี 2565 ปัจจุบัน ‘ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี’ แบ่งพื้นที่การใช้งาน ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นโรงเรือนทอผ้าอยู่ด้านหน้าคอยต้อนรับแขกผู้มาเยือน ส่วนถัดไปเป็นร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวของเครื่องใช้จากผ้าทอสารพัดแบบ และจุดเด่นอยู่ด้านบนโรงเรือนทอผ้าเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรีที่เดินเพลินได้ความรู้ รวมทั้งได้เห็นถึงความสวยงามของผืนผ้าทอมือและศักยภาพที่ได้ผนวก เข้ากับงานออกแบบสมัยใหม่ นับได้ว่าเป็นต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม โดยในแต่ละเดือนจะมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แวะเวียนไปดูงานอย่างสม่ำเสมอ

ลายดาวล้อมเดือน:
เป็นลายที่มีเอกลักษณ์และลงตัว ประสมรวมระหว่างลายลูกแก้วหลายชนิดนิยมใช้อวด ฝีมือระหว่างช่างทอเพราะสามารถประยุกต์ใช้หลายลายประสมกันได้ นิยมใช้ทอเป็นลูกผ้า (ผ้าเช็ดหน้า) ผ้าพาด (สไบ)
ลายตัวอักษร:
เป็นลายที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ต้นกำเนิดลายตัวอักษรโดยคุณยายฝ้าย สุขคง คนทอผ้ารุ่นเก่า ครูภูมิปัญญาที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ และดัดแปลงลายผ้า
ลายแก้วชิงดวง:
ได้รับเลือกเป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดตรังอีกหนึ่งลาย ลายมรดกหรือลายโบราณทอยากมีความซับซ้อนต้องใช้สมาธิสูงในการทอ โดยผืนหนึ่งใช้ระยะเวลาทอเป็นเดือน ถือเป็นลายมงคล ตามความเชื่อโบราณ เพราะมีลักษณะคล้ายกับเหรียญเงินจีนโบราณ

เซ็นทรัลอยากให้ ทุกคน มีคุณภาพชิวิตที่ดี

เซ็นทรัลไม่ได้แค่อยาก เซ็นทรัลทำ เราจึงมุ่งมั่นทำด้วยใจและขอเชิญทุกคนมาร่วมลงมือทำด้วยกัน