ศูนย์การเรียนรู้พุทธนิเวศเกษตรอินทรีย์ ไร่เชิญตะวัน

การสร้างคุณค่าร่วมกัน ระหว่างธุรกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ให้เติบโตไปด้วยกัน คือสิ่งที่เซ็นทรัล ทำ ลงมือทำมาโดยตลอด

การสร้างคุณค่าร่วมกัน ระหว่างธุรกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตไปด้วยกัน คือสิ่งที่เซ็นทรัล ทำ ลงมือทำมาโดยตลอด

อีกหนึ่งโครงการล่าสุดแห่งความภาคภูมิใจ กับการเปลี่ยนพื้นที่ 2 ไร่ ที่เคยแห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง จากความร่วมมือ ทำด้วยกัน ของหลายฝ่าย เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ใน “โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์” ภายในพื้นที่โครงการพุทธนิเวศเกษตรอินทรีย์ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

เซ็นทรัลทำ ได้ลงพื้นที่ และพบปัญหาเกี่ยวกับการกักเก็บน้ำจากการที่แหล่งน้ำไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ จึงได้เข้าไปปรับปรุงแก้ไขจนสำเร็จพร้อมพัฒนาต่อยอดส่วนต่างๆ อาทิ การปลูกพืชผักอินทรีย์ การทำนาข้าวการเลี้ยงไก่แบบ ปล่อยอิสระ หรือการเพาะเห็ด เป็นต้นเพื่อให้เป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านนวัตกรรมการทำเกษตรอินทรีย์ได้อย่างสมบูรณ์

บ่อน้ำเพื่อการเกษตร:

ปัญหาใหญ่จากการที่สภาพผืนดินเป็นดินทราย และมีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่ในชั้นดิน ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ จึงนำทฤษฎี โคก หนอง นา มาปรับใช้สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำถาวร แก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทำระบบเก็บน้ำสำรองด้วยการขุดบ่อพักน้ำ และขุดคลองไส้ไก่เพื่อเชื่อมการระบายน้ำในโครงการ สร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่

ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง:

ปรับปรุงพื้นที่โครงการโดยเป็นการปลูกพืชที่หลากหลายตามระดับความสูงเรือนยอด 3 ระดับโดยพืชที่นำมาปลูก ได้แก่ แคนา เฮือก มะฮอกกานี ประดู่ มะค่าโมง และแปลงผักสวนครัว ได้แก่ กล่ำปลี ผักกาดขาว และตระกูลผักสลัด ซึ่งหากได้ผลผลิตที่ดีสามารถนำเข้าจำหน่ายที่ตลาดจริงใจ ของกลุ่มเซ็นทรัลต่อไป

ทำแปลงปลูกข้าว สายพันธุ์หอมมะลินิลสุรินทร์:

ซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์ที่มีความอดทนต่อสภาพแวดล้อม ใช้น้ำในการปลูกน้อย มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการสูง เบื้องต้นผลผลิตที่ได้จะนำมาเป็นอาหารสำหรับพระสงฆ์และผู้มาร่วมปฏิบัติธรรม

โครงการเลี้ยงไก่ไข่ปลอดภัยระดับชุมชน:

เพื่อนำมาเป็นอาหารสำหรับพระสงฆ์และผู้มาร่วมปฏิบัติธรรม หากมีปริมาณมากพอสามารถนำเข้าจำหน่ายที่ตลาดจริงใจ ของกลุ่มเซ็นทรัลต่อไป

ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ:

ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มความสวยงาม เพิ่มสีสัน ดึงดูดผู้ที่สนใจให้เข้ามาเยี่ยมชม

เซ็นทรัลอยากให้ ทุกคน มีคุณภาพชิวิตที่ดี

เซ็นทรัลไม่ได้แค่อยาก เซ็นทรัลทำ เราจึงมุ่งมั่นทำด้วยใจและขอเชิญทุกคนมาร่วมลงมือทำด้วยกัน