เพิ่มพื้นที่สีเขียว แม่แจ่ม

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมมือกับกรมป่าไม้ พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

ควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวสนับสนุนพื้นที่ต้นแบบ

ตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน โครงการ เซ็นทรัล ทำ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประเทศไทย (WWF Thailand), มูลนิธิและส่งเสริมนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย (TOF - Thailand Organic Foundation), บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) และภาครัฐ

โดยมี กรมป่าไม้ และหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่น นำกรอบการพัฒนา BCG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างมาส่งเสริมสู่การปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่นำร่อง ตำบลกองแขก อำเภอเเม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ครอบคลุมพื้นที่ 2 ชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนตำบลกองแขก แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และ วิสาหกิจชุมชนเกษตรคนกล้าแม่คงคา ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ รวมถึงจะมีการขยายผลไปยังพื้นที่ป่าต้นน้ำหรือเขตป่าสงวนฯ ในภาคเหนือที่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน

จากการเริ่มต้นลงมือทำในภารกิจฟื้นฟูป่า สร้างอาชีพยั่งยืน ความสำเร็จได้ขยายผลสู่การเป็น MODEL นำร่อง “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่” ร่วมกับกรมป่าไม้ ผ่านบันทึกความเข้าใจ (MOU) ณ องค์การบริหารส่วนตาบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 ส่งเสริมเกษตรกรให้เปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวเคมีมาพัฒนาทำเกษตรอินทรีย์ และสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พร้อมพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืนและระบบตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาที่หลากหลายภายใต้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน และอาหารท้องถิ่น (local food) อาหารปลอดภัย การจัดการทรัพยากร และการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำ ด้วยอาชีพทางเลือก การทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง และผู้บริโภคก็จะได้อาหารจากพื้นที่เหล่านี้ที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ เป็นห่วงโซ่โมเดลเศรษฐกิจสีเขียวระดับชุมชน ที่สามารถต่อยอดปรับใช้กับพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ

“เซ็นทรัล ทำ” ร่วมกับ ไทวัสดุ และภาคีเครือข่าย สืบสานพระราชปณิธานในโครงการป่ารักษ์น้ำในพื้นที่ป่าแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่สร้างฝายชะลอน้ำที่ ต.แม่นาจร ต.แม่ศึก ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รวมกว่า 370 ฝาย เพื่อให้ชุมชนสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ ฟื้นป่าต้นน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนดิน และสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมรักษาผืนป่าให้ยั่งยืนตลอดไป

วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนตําบลกองแขก แม่แจ่ม

เซ็นทรัล ทำ มุ่งเน้นการสร้างอาชีพ พร้อมความเป็นอยู่ที่ดีรักษาสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดให้แก่ชุมชน ในพื้นที่ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจ ให้ชุมชนได้มีอาชีพทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำการเกษตรที่ยั่งยืน สนับสนุนตลาดรองรับผลผลิต ได้ผลตอบแทนสูงกว่าการดำรงชีวิตแบบเดิม ปรับเปลี่ยนการเกษตรเชิงเดี่ยวที่ทำลายสิ่งแวดล้อมมาสู่การทำเกษตรในรูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ เปลี่ยนวิถีการทำเกษตร จากเดิมที่เคยปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์บนพื้นที่ป่าต้นน้ำ เป็นการเกษตรแบบยั่งยืน สู่การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจมูลค่าสูง ได้แก่ อะโวคาโด กาแฟ และ แมคคาเดเมีย ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ สร้างเส้นทางอาหารปลอดภัยเพื่อบริโภคและจำหน่ายในชุมชน รวมทั้งรณรงค์ให้หยุดการเผาพื้นที่ทำการเกษตร และเลิกใช้สารเคมี ที่อันตรายต่อทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค และเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

นอกจากนี้เรายังได้สนับสนุนการทำอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร โดยการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ควบคู่ไปกับการพื้นฟูผืนป่าต้นน้ำของประเทศ ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง ซึ่งได้ประโยชน์ในแง่ของเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยชุมชนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล