โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมล้านนา ต.ท่าศาลา

หลังจากเซ็นทรัล ทำ ได้ลงบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วย

ความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา ระหว่างกลุ่มเซ็นทรัล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาที่อยู่ในความดูแลของกลุ่มเซ็นทรัลในภาคเหนือ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

เซ็นทรัล ทำ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ริเริ่มความร่วมมือในหลากหลายด้าน และเป็นที่มาของความร่วมมือในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมล้านนา ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ผ่านโครงการการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โคมล้านนา สำหรับผู้ประกอบการ ใน ต.ท่าศาลา

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมล้านนา ต.ท่าศาลา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์หลักของตำบลที่ผลิตด้วยมืออย่างประณีต มีประวัติสืบทอดมายาวนาน กว่า 200 ปีควรค่าต่อการอนุรักษ์ โดยเซ็นทรัล ทำ ได้เข้าไปสนับสนุนตั้งแต่ปี 2564 เริ่มจากคณะทำงาน ได้มีการลงพื้นที่ พร้อมให้คำแนะนำทางด้านการออกแบบ แนวคิดด้านการดำเนินธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจำหน่าย จนออกมาเป็นผลงานที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก อาทิ โคมมงคล และโคมบูชา เป็นต้นนอกจากนี้เซ็นทรัล ทำ ยังได้มีการสนับสนุนพื้นที่ ตลาดจริงใจ มาร์เก็ต จ.เชียงใหม่ เพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

โดย ต.ท่าศาลา เป็นหนึ่งใน 7 ชุมชน ที่ได้ร่วมจัดแสดง และมีการนำเสนอโคมจิ๋วสมุนไพร โคมไฟล้านนาลายดอกพุดตาน ซึ่งเป็นผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ที่เซ็นทรัล ทำ ได้ร่วมมือกับชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเองตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้เซ็นทรัล ทำ ยังมีแผนพัฒนา ต.ท่าศาลา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของ จ.เชียงใหม่ เพราะนอกจากโคมไฟล้านนาแล้ว ยังมีศิลปะวัฒนธรรมและทรัพยากรที่มีเอกลักษณ์อีกมากมาย อาทิ จิตรกรรมฝาผนังศิลปะแบบมัณฑะเลย์ภายในโบสถ์วัดบวกครก แม่น้ำคาว หรือ ลําน้ำคาว ที่เป็นแหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติที่สวยงาม และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผ้าพื้นเมือง และผ้าชาวเขา เป็นต้น โดยในการดำเนินงานลำดับต่อไป คณะทำงานจะมีการหารือแนวทางในการทำงานของแต่ละภาคส่วน เพื่อนำมาบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาร่วมกันในทุกๆ ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเพิ่มศักยภาพชุมชน ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ด้านรักษาสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป