ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านเทพพนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจบ้านเทพพนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

เป็น 1 ใน 7 ของผู้ปลูกอะโวคาโด พันธุ์แฮสส์ในประเทศไทย

ผลผลิตหลักคืออะโวคาโด พันธุ์แฮสส์ แมกซิโก ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก

จุดเริ่มต้นจากการปลูกอะโวคาโด สายพันธุ์แฮส สู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืน

ช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ด้วยความตั้งใจที่จะปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่มีมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวสู่ ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะในรูปแบบครบวงจรการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการจัดการน้ำ การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน การใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศ และการเพาะเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี เพื่อแก้ปัญหาโรคพืชในการปลูกอะโวคาโด

ปัจจุบันนี้สวนเทพนาได้ทำการขยายผลเครือข่ายผู้ปลูกอะโวคาโด จำนวน 1,000 ราย (พื้นที่เพาะปลูก 2,000 ไร่) ใน อ.เทพสถิต สวนเทพนา ของคุณวิเชียร พรมทุ่งค้อ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ให้เป็นตัวแทนในระดับเขต เพื่อเข้าแข่งขันเกษตรกรดีเด่นในระดับชาติ สาขาเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP ดีเด่น) ต่อไป ทั้งนี้ โครงการเซ็นทรัล ทำ โดยกลุ่มเซ็นทรัล พัฒนาต่อยอดด้านท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีเกษตรอินทรีย์ โดยจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.ชัยภูมิ เพื่อรองรับนักท่องท่องเที่ยว ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง ในทุกๆ ปี

โครงการเซ็นทรัล ทำ ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ให้การสนับสนุนด้านการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ร่วมกับชุมชน ในด้านต่างๆ ดังนี้ :

  • ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะด้วยการปลูกอะโวคาโดสายพันธุ์แฮส
  • เพิ่มพื้นที่สีเขียวทดแทนป่าเสื่อมโทรม จำนวน 2,000 ไร่
  • สนับสนุนการสร้างแบรนด์สินค้า (ภูมิพนา)และช่องทางการตลาด เพื่อสร้างโอกาสในการทำตลาดและการเข้าถึงของผู้บริโภค
  • ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า
  • การสร้างอาคารรวบรวมผลผลิต และแปรรูป
  • การสร้างศูนย์เรียนรู้พัฒนาผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
  • พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และท่องเที่ยววิถีชุมชน

นอกจากนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพที่ยั่งยืน ด้วยการ "เปิดสอนหลักสูตรอะโวคาโด" ในโรงเรียน โดยเริ่มต้น ได้ดำเนินการไป 4 โรงเรียน ใน อ. เทพสถิต