โครงการตะกร้าสานคนพิการ

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

สมาคมรวมใจคนพิการ จ.อุดรธานี

ให้โอกาสคนพิการ ได้มีอาชีพ ได้ใช้ศักยภาพของตนเอง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง

จากเดิมเป็นเพียงการนำเศษเส้นพลาสติกมาสานเป็นตะกร้า และวางขายในชุมชนเท่านั้น “เซ็นทรัล ทำ” เห็นถึงความตั้งใจและมองโอกาสที่จะต่อยอดในการสร้างอาชีพ สร้างทั้งความสุข และรายได้อย่างยั่งยืน

จึงได้ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ ให้คำแนะนำการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีความทันสมัยตอบโจทย์ตลาด และสนับสนุนช่องทางการขายภายใต้แบรนด์ good goods

เซ็นทรัล ทำ เริ่มต้นการส่งเสริมอาชีพโดยการสานตะกร้าพลาสติกให้แก่คนพิการกลุ่มนี้ ตั้งแต่ปี 2562 - 2565 สร้างอาชีพแก่คนพิการและเครือข่ายทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คนพิการเหล่านี้ นอกจากรายได้ที่มั่นคงแล้ว สิ่งสำคัญคือ การได้รับการยอมรับจากคนในสังคม การได้มีส่วนช่วยเหลือ แบ่งปันแก่ผู้อื่น ปัจจุบัน ได้มีการต่อยอด อบรมการสานตะกร้าแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ ผู้สูงอายุ ใน จ.อุดรธานี ให้ได้มีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย